Reklamačný poriadok obchodu – Ekoista.sk

Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom – predávajúcim v internetovom obchode Ekoista (www.ekoista.sk)(ďalej
len „Internetový obchod“) je Matúš Novotňák, so sídlom: Hálova 20, 851 01
Bratislava, Slovensko, IČO: 46683411, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu
Bratislava, číslo živnostenského registra:790-13700, tel. č.: +421 918 266 009, e-mail:
info@ekoista.sk, bankové spojenie – názov banky: mBank,
IBAN: SK5183605207004204642927 (ďalej len Predávajúci“). Vydáva tento reklamačný poriadok v súlade
s príslušnými ustanoveniami predpisov na ochranu spotrebiteľa. Účelom tohto reklamačného
poriadku je informovať zákazníka – spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe reklamácie
výrobkov zakúpených v obchode Ekoista, vrátane poskytnutia údajov o tom, kde a ako
možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Pomenovanie „Kupujúci“ označuje v tomto reklamačnom poriadku spotrebiteľa, ktorým je osoba,
ktorá si zakúpila od Predávajúceho v obchode Ekoista.sk (ďalej len „Tovar“).

3. Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho:
ekoista.sk

4. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s reklamačným poriadkom pred objednaním, resp. kúpou
Tovaru, pričom uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa súčasťou tohto
zmluvného vzťahu stanú aj ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku, ak ďalej nie je
uvedené inak.

5. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na predaj Tovaru Kupujúcim, ktorí spĺňajú
definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov; v prípadoch, kde Kupujúci nie je
spotrebiteľom sa uplatnia príslušné ustanovenia právneho poriadku, ktorý je rozhodným pre daný
právny vzťah.

6. V prípade rozporu medzi podmienkami záruky vyznačenými v záručnom liste Tovaru
a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku majú ustanovenia uvedené v záručnom liste Tovaru
prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku. V prípadoch, kde to povaha
objednaného/zakúpeného Tovaru umožňuje, vydá Predávajúci Kupujúcemu namiesto záručného
listu doklad o kúpe Tovaru.
Zodpovednosť za vady a práva vyplývajúce zo záruky

7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

8. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením
Tovaru. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena.

9. Ak nejde o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v
záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare,
jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred
uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitý Tovar je dĺžka trvania záručnej doby 12 mesiacov.

10. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

11. Záruka sa nevzťahuje na:
11.1. vady a poškodenia Tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením
tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia;
11.2. vady a poškodenia Tovaru spôsobené znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku
zanedbania údržby;
11.3. vady a poškodenia Tovaru spôsobené používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou
teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia
nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
11.4. vady a poškodenia Tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
11.5. vady a poškodenia Tovaru spôsobené násilným poškodením Tovaru;
11.6. vady a poškodenia Tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania Tovaru;
11.7. Tovar, u ktorého vypršala záručná doba;
11.8. vady a poškodenia Tovaru spôsobené použitím iných súčastí – komponentov, než
súčastí – komponentov odporúčaných výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim,
rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými
výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim;
11.9. vady a poškodenia Tovaru, ktoré si Kupujúci spôsobil sám.
Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia)

12. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú u Predávajúceho prostredníctvom
poštovej/kuriérskej zásielky zaslanej na adresu: Matúš Novotňák, Ekoista.sk, so sídlom: Hálova 1058/20,
851 01 Bratislava, Slovenská republika. Pred zaslaním poštovej/kuriérskej zásielky je Kupujúci
povinný zaslať Predávajúcemu e-mailom alebo listom správu o tom, že si plánuje uplatniť práva zo
zodpovednosti za vady a opísať zistené nedostatky Tovaru.

13. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná určená
osoba poučí Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu, a to buď telefonicky alebo
formou e-mailu; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, určí
Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu Tovaru za nový výrobok.

14. Reklamačné konanie môže byť začaté za predpokladu, že Kupujúci doručí Predávajúcemu
reklamovaný Tovar. Reklamovaný Tovar musí byť vyčistený a hygienicky nezávadný. Predávajúci
je oprávnený odmietnuť prevziať reklamovaný Tovar, resp. začať reklamačné konanie v prípade, ak
reklamovaný Tovar nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny. Reklamáciu je vhodné uplatniť bez
zbytočného odkladu, najlepšie ihneď po tom, čo sa vada Tovaru objavila. Prípadné oneskorenie pri
pokračujúcom užívaní Tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady Tovaru, ktoré môže ďalej viesť až
k celkovému znehodnoteniu Tovaru, čo môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

15. Tovar zakúpený Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Ekoista.sk
je možné reklamovať prostredníctvom poštovej/kuriérskej zásielky zaslanej
na adresu: Matúš Novotňák, Ekoista.sk, Hálova 1058/20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
Balík musí byť označený viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný Tovar
(vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o kúpe Tovaru, záručný list (ak bol
Kupujúcemu vydaný), list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj
dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú
adresu). Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď po obdržaní
úplnej reklamácie, a to vo forme zaslania e-mailu na adresu Kupujúceho uvedenú v reklamácii;
v prípade, ak Kupujúci nemá zriadenú e-mailovú adresu, zašle Predávajúci potvrdenie o uplatnení
reklamácie na spiatočnú korešpondenčnú adresu uvedenú v reklamácii; ak nie je možné potvrdenie
doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o
vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má
možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

16. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

17. Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak Kupujúci nepreukáže, že Tovar zakúpil od
Predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe Tovaru, resp. záručný list (ak bol Kupujúcim
vydaný).

Spôsob vybavenia reklamácie

18. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného
Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny
Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

19. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a
riadne odstránená; Predávajúci zabezpečí odstránenie vady Tovaru bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

20. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný.

21. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že Tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby
sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

22. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľnú
vadu, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po druhej oprave Tovar
riadne užívať. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku má Kupujúci aj v prípade,
že Tovar má súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom
užívaní.

23. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie
ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12
mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná
v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné
posúdenie. Ak je reklamovaný Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady
odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením
preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu
uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie Tovaru všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu Tovaru nemožno zamietnuť.

24. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa príslušných
právnych predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších
predpisov.

Záverečné ustanovenia

25. Tento reklamačný poriadok platí na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení
účinnom v deň kúpy Tovaru od Predávajúceho Kupujúcim.

26. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia
zmeny reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke

27. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.2.2019.

V Bratislave, dňa 01.02.2019
Ekoista.sk
Matúš Novotňák