Všeobecné obchodné podmienky – Ekoista.sk

1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Ekoista (www.ekoista.sk) stanovujú
obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom – predávajúcim a objednávateľom – kupujúcim
(ďalej len „VOP”).

2. Prevádzkovateľom – predávajúcim v internetovom obchode Ekoista (www.ekoista.sk (ďalej
len „Internetový obchod“) je Matúš Novotňák, so sídlom: Hálova 20, 851 01
Bratislava, Slovensko, IČO: 46683411, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu
Bratislava, číslo živnostenského registra:790-13700, tel. č.: +421 918 266 009, e-mail:
info@ekoista.sk, bankové spojenie – názov banky: mBank,
IBAN: SK5183605207004204642927 (ďalej len Predávajúci“).

3. Objednávateľom – kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).

4. Ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie najmä svoje

meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa
doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je Kupujúcim
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje
obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ / IČ DPH, ako aj adresu kam
má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania),
telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto
ustanovenia VOP, Predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.

5. V prípade záujmu o kúpu tovaru od Predávajúceho je Kupujúci povinný zvoliť si na základe
veľkostnej tabuľky prístupnej na portáli www.ekoista.sk správnu veľkosť tovaru (ak sa jedná o oblečenie)ako aj
špecifikovať ďalšie parametre požadovaného tovaru (najmä množstvo, dizajn, farbu tovaru
a pod.). V prípade nesprávneho výberu Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za takto
vzniknutú škodu a nie je povinný Kupujúcemu kompenzovať finančnú, prípadne inú vzniknutú
ujmu. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy dochádza v momente, kedy je Kupujúcemu zo strany Predávajúceho doručené
elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje
správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany Kupujúceho.

Po odoslaní automatizovanej správy o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim,
Predávajúci posúdi správnosť a úplnosť objednávky zadanej Kupujúcim a v prípade zistenia toho,
že obsah objednávky Kupujúceho je správny a úplný, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu
Kupujúceho potvrdenie objednávky; následne môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu ďalšie
dodatočné informácie o stave vybavenia objednávky Kupujúceho (napr. objednávka bola
spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.). Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie
tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo
funkcia je označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „potvrdiť objednávku“.

6. Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH, ako aj
bez DPH. Spôsob dodania tovaru musí byť definovaný v objednávke. Kupujúci si môže vybrať
spôsob dodania prostredníctvom kuriéra alebo pošty pre celé územie Slovenskej republiky.

Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru za nasledovných cenových podmienok:

(0) v prípade osobného odberu bezodplatne – momentálne nedostupné.

V prípade doručenia prostredníctvom poštového kuriéra:

(i) na druhý pracovný deň po dni podania vo výške EUR 3,50 (s DPH)

(ii) na druhý pracovný deň po dni podania prostredníctvom dobierky kuriérom vo výške EUR 3,50 (s DPH)

(iii) v prípade doručenia pre územie Českej republiky vo výške EUR 4,50 (s DPH)

(iv) v prípade doručenia mimo územia Slovenskej republiky do iných štátov Európskej únie vo výške EUR 10,00 (s DPH)

(v) Pri nákupe nad 49€ je poštovné zadarmo.

Upozorňujeme, že Kupujúci sám nesie zodpovednosť za úhradu prípadných dovozných ciel, daní alebo iných zákonných
poplatkov súvisiacich s dovozom objednaného tovaru na dodaciu adresu zadanú Kupujúcim –
takto vynaložené náklady Predávajúci Kupujúcemu žiadnym spôsobom neprepláca.

7. Kupujúci môže vykonať platbu za objednaný tovar: (i.) platbou kartou prostredníctvom online služby Truspay
 alebo (ii.) prevodom na bankový účet Predávajúceho s uvedením
čísla objednávky ako správy pre prijímateľa, pričom poplatky medzinárodného bankového
prevodu uhrádza Kupujúci (v prípade prevodu na bankový účet Predávajúceho odošle
Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie objednávky bezodkladne po pripísaní správne
identifikovanej platby na bankový účet Predávajúceho) alebo (iii) platbou na dobierku pri dodaní
tovaru.

8. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, je miestom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe
objednávky Kupujúceho sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko Kupujúceho, ktoré je uvedené v
objednávke Kupujúceho. Tovar bude dodaný Predávajúcim priamo alebo prostredníctvom
využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, a.s., kuriérska služba); v prípade výslovnej
dohody s Kupujúcim môže byť dodanie objednaného tovaru realizované inou vhodnou formou.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na
prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na
Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný Kupujúcim; v prípade,
ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza
na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom
nakladať. Do doby prechodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci
všetky povinnosti uschovávateľa vecí.

9. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu po potvrdení objednávky Predávajúcemu najneskôr do 30
dní odo dňa potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Ak Predávajúci nemôže dodať tovar
Kupujúcemu v lehote 30 dní uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto
skutočnosti upovedomí Kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už Kupujúci za
objednaný tovar zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní od
uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s Kupujúcim dohodne na
náhradnom plnení.

10. Pre prípad, že bude objednaný tovar doručený zmluvným prepravcom, dáva Kupujúci
Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi osobné údaje potrebné pre doručenie
tovaru (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

11. K potvrdeniu objednávky v zmysle bodu 5. týchto VOP Predávajúci priloží Kupujúcemu aj doklad
o kúpe tovaru (faktúru) v elektronickej forme, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.

12. Kupujúci vyplnením a doručením objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas v zmysle § 71 ods.
1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu Predávajúci zaslal
faktúru v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“). Kupujúci a Predávajúci berú na
vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme, a že
vystavením Elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný posielať Kupujúcemu faktúru v
listinnej forme. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za
doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim
v objednávke.

13. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia
tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Predávajúceho, napr. ak
zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, Kupujúci zásielku
nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), Predávajúci môže požadovať náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná
správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má Kupujúci záujem o opätovné doručenie
objednaného tovaru. Ak Kupujúci na výzvu Predávajúceho neodpovie ani do 7 dní odo dňa
odoslania výzvy na e-mailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, Predávajúci doúčtuje k
celkovej cene zásielky objednaného tovaru náklady na dopravu, resp. poštovné podľa platného
cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred
zrealizovanej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na dopravu, resp.
poštovné.

14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,
alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo
vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho
vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia,
ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote
určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za
tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

15. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže Predávajúci vyhotovuje tovar pre Kupujúceho na
základe vopred stanovených osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedených v objednávke.

16. Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácií sú upravené reklamačným poriadkom,
ktorý tvorí súčasť týchto VOP a je dostupný na internetovej adrese www.ekoista.sk.

17. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou
službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne
skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru
na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je
povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Reklamáciu za prípadné
nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné
v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia
tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi,
nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu
poskytnuté.

18. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy.
Osobné údaje a ochrana súkromia

19. Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov Internetového obchodu Predávajúcim ako
prevádzkovateľom sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov na internetovej
stránke:
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

20. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci
porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
(ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa
predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej
odoslania. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorého cieľom je
dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

21. Návrh môže Kupujúci podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je
orgán alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona
(www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s);
možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Stranami sporu sú v takom prípade Kupujúci,
ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a Predávajúci, proti ktorému Návrh
smeruje. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Kupujúci môže podať Návrh taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho
riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr.

22. Na podanie Návrhu môže Kupujúci využiť formulár

23. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná
inšpekcia) je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (osoba zapísaná v zozname podľa § 5
ods. 2 Zákona) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je
oprávnená požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume,
ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH.
Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku najskôr
súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s
alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

24. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé,
že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov
vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho
riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd
tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt
alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu,
dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných
právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním
nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Záverečné ustanovenia

25. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi
súhlasí. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP stane neúčinným alebo
neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP
okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a Kupujúci
sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné
ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne
zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia
podľa prechádzajúcej vety týchto VOP platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných
právnych predpisov.

26. Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem.
Pre tieto VOP je vylúčená aplikácie ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo
v súvislosti týmito VOP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom Kupujúci,
ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie,
v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

27. VOP platia na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení uvedenom na
internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany
Predávajúceho Kupujúcemu. Predávajúci zašle v elektronickom formáte .pdf platné a účinné
vyhotovenie VOP a reklamačného poriadku, s ktorými sa Kupujúci mal možnosť oboznámiť na
webstránke Internetového obchodu a s ktorými vyslovil súhlas pred odoslaním objednávky
v procese jej uzatvárania zaškrtnutím príslušného políčka, a to spolu s potvrdením objednávky
Kupujúceho.

28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je
splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne
vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP
na internetovej stránke.

29. Tieto VOP sú platné od 1. februára 2019